0

WTK202U ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ

Share

Eğitim teknolojilerinin sunduğu yararlar;
• fırsat eşitliği,
• kitle eğitimi
• bireysel eğitim
• eğitim yaşantılarını zenginleştirme
• yüksek kalite
• ekonomi
• zaman ve mekan sınırını kaldırma
• mevcut beşeri ve maddi kaynaklardan yararlanmayı arttırmak
• yaratıcılık
• birinci kaynaktan bilgi temini
• tekrar üretilebilen ve çoğaltılabilen sistemler
• öğrenme hızını arttırma

Öğretim süreci açısından yönetim altı basamaktan oluşur:

  1. Hedef Davranışların Belirlenmesi
  2. Öğretim Araçlarının Belirlenmesi
  3. Öğretimin Planlanması
  4. Dönüt Alma-Düzeltme
  5. Özetleme-Değerlendirme
  6. Pekiştirme

AICC standartları, teknoloji yoluyla, diğer bir deyişle öğrenme yönetim sistemleri aracılığıyla sağlanan eğitim kurslarının geliştirilmesi, sunulması ve değerlendirilmesi için geçerlidir.

Eba eğitim/öğretim hizmeti veren kurum veya kuruluşların ihtiyaçlarına göre tasarlanmış öğrenme yönetim sistemidir.

Öğrenme çıktıları, dersin amaçlarının biraz daha özele indirgenerek maddeler halinde ifade edilmesidir.

İçerik, öğrenenin öğrenme süreçlerindeki gereksinimlerine göre belirlenmiş amaçlar doğrultusunda öğrenene içeriği sağlayan katmandır. Web sayfaları, videolar, sesli öğeler, metin tabanlı öğeler, etkileşimli öğeler farklı tipte hazırlanmış içeriklere örnek olarak gösterilebilir.

Gelişmiş bir ÖYS Active Directory, LDAP gibi kimlik doğrulaması yapan yapılar ile entegre çalışmalıdır. Böylece ÖYS sistemi için ayrı bir kimlik doğrulama veya güvenlik politikası oluşturmaya gerek kalmaz.

Zabbix açık kaynak kodlu yazılımlar arasında yer alır.
SolarWinds, New Relic ve Appdynamics ise lisanslı yazılımlardır.
Big BLue Button ise açık kaynak kodlu video konferans aracıdır.

Bu lisanslı ÖYSlere örnek olarak en yaygın kullanılan Blackboard, Desire2Learn, ANGEL_ Learning ve eCollege verilebilir.
Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemlerinin başlıcaları ise Moodle, Canvas, OLAT, Sakai, eFront, Bodington, Drupal, eStudy, LAMS, Docebo, DotLRN, eLedge, Open Elms olarak sıralanabilir.

Ders içerik havuzu (ders içerik koleksiyonu olarak da adlandırılmaktadır) ilgili derse ilişkin tüm içeriklerin depolandığı alandır.

İngilizcesi single sign on (SSO) olan tek oturum açma (TOA), kullanıcıların genellikle merkezi bir veritabanındaki bilgilerinin kullanılarak ÖYS’de oturum açmaları amacıyla kullanılmaktadır.

ÖYS’lerin diğer bilgi sistemleri ile entegrasyonunda dikkat edilmesi gereken konular bağlamında güvenlik ve performans olmak üzere iki ana başlık çıkmaktadır. ÖYS’lerde ve diğer bilgi sistemlerinde kişisel verilerin bulunduğu göz önüne alındığında entegre edilecek bilgi sisteminin kendisi ve ÖYS açısından güvenlik açığına neden olmaması son derece önemlidir. Bunun için endüstriyel standartlarda hazırlanmış entegrasyon yöntemleri tercih edilmelidir. ÖYS’lerin entegrasyonunda dikkat edilmesi gereken konulardan bir diğeri de performanstır. Entegrasyon sonucunda entegre edilecek sistem v ÖYS’nin performansı olumsuz olarak etkilenmemelidir. Entegrasyon sırasında gerçekleşecek veri transferinin her iki sistemin de performansını olumsuz etkilememesi için gerekli ayarlar yapılmalıdır.
Bu konuda iyi uygulamalara bakıldığında verinin alınacağı bilgi sisteminin veritabanına doğrudan bağlanıp veri almak yerine Web servis ya da besleme dosyasına (feed file) yazılarak ÖYS’nin verileri zamanlanmış görevler ile bu dosyadan alıp işlemesi yöntemleri tercih edilmelidir.

Bütün öğretim araştırmalarının analitik ve veri madenciliği içermesi 2020 yılında gerçekleşmiştir.

Regresyon; bir gözlemin,
ortalamaya ya da veri setindeki bütün noktaların ortasından geçtiği düşünülen hayali bir çizgiye (bağlanım çizgisi) ne kadar yakın olduğunu
tahmin etmek olarak tanımlanabilir.

Büyük veri (Big Data), ortaya çıkan bu verinin üretilmesindeki büyük hızı, üretilen verinin inanılmaz boyutlarını ve yapısını anlatmak için kullanılan bir kavramdır.Büyük verinin bazı anahtar özellikleri vardır. Bunlar hacim (volume), hız (velocity), doğruluk (veracity), çeşitlilik (variety) olarak sıralanabilir.


Veri tabanı yöneticisinin görevleri;

  • Veritabanı güvenliği
  • Veritabanı konfigurasyonu
  • Yedekleme ve kurtarma
  • Sorgulardan raporlar üretme

XAPI, Öğrenme Yönetim Sisteminin ’nin dışında gerçekleştirilen formel veya formel olmayan öğrenme etkinliklerinin izlenmesine ve raporlanmasına izin veren bir iletişim standardıdır.