0

ISL293U – GİRİŞİMCİLİK VE İŞ KURMA

Share

Ders Notları

İç girişimci ile diğer girişimci arasındaki benzerlikler: yenilikçilik, fırsatları kovalayıcılık, risk almak, kaynakları etkin ve verimli kullanmak, aile geçmişi, girişimcilik özellikleri, temsilcilik aracılığı ile katılım yerine direkt katılım, temel güdüler, ilişkileri ve iletişimleridir. Fakat iç girişimci güçlendirmek için çalışırken diğer girişimci geliştirmek için çalışır.

Kendi işletmesini kuran girişimci ile bir işletmede çalışan iç girişimci arasında farklılıklar şu şekildedir ;

 I. İç girişimci fon sağlamak konusunda diğer girişimciye göre daha rahattır.

II. İkisi de risk alır ancak iç girişimcinin riski kariyeri ve istihdam ile ilgilidir.

III. İç girişimci şirketteki engellerle karşılar ve üstesinden gelmeye çalışır.

IV. Diğer girişimci ise pazarda karşılaştığı engellerle uğraşır.

İş modelinde iç içe geçmiş birbiriyle uyumlu ve birbirini destekleyen dört bileşen
vardır.

 • Müşteri Değer Önermesi CVP,
 • Kâr Formülü,
 • Kilit Kaynaklar,
 • Kilit Süreçler.

İnsanlar, teknoloji, ürünler, tesisler, ekipmanlar, istihbarat, kanallar, ortaklar, ittifaklar ve markalar kilit kaynaklardandır. Tasarım, pazarlama, bütçeleme, işe alım, eğitim ise kilit süreçlerdendir.

Tasarım Brifi: Teknik, finansal, pazarlama ve tasarım ile ilgili bilgiler bulunmalıdır. Tasarımcılar amaçlar, iş çizelgesi, iş listesi ve bütçeyi içeren iletişim raporları hazırlamaktadırlar.

tasarım inovasyon sürecinin tamamında yaratıcılık uygulamalarının amaca yönelik uygulamasıdır.


Tasarım Yeteneği Kaynağı: İşletme içi ya da işletme içi ve dışı karması ya da tamamen işletme dışı olabilmektedir. Kaynağı sağlayan, önerilen proje için gerekli tasarım yeteneklerini çok iyi anlamalıdır. Tasarım işletmeleri
bir işletme listesinde yer almakta ve kullanıcı işletmeler tarafından belirli aralıklarla tekrar değerlendirilmektedir.


Kavram Tasarımı: Tasarım fikrinin ana hatları ortaya çıkarılmaktadır. Çizimler ve basit modeller yapılmakta ve tasarım brifi daha açık ve odaklanmış kavram haline getirilmektedir.

Tasarım Spesifikasyonları: Çizimler ve modeller ile gerçek tasarımın detayları şekil almaktadırlar.

Kavram Geliştirme: Tasarımın detaylandırılması, kayıp ya da eksik bilginin toplanması ve önemli stratejik soruların incelenmesi (başlangıç pazarı,teknik araştırma) yapılmaktadır. portfolyo planlama, fonksiyonel modelleme, ürüm yapısının geliştirilmesi ve kavram mühendisliği yer alır.

Teknik geliştirme adımında; fizibilite, hata giderme ve üretim kolaylığı gibi konular ile ilgili teknik problemler bulunmakta ve çözümlenmektedir. Bu adımdan sonra ürünün pazara sunulması ve genelde tasarım evresinin sonunu göstermekte olan pazara sürme adımı izlenmektedir.

Emprovizasyon: işletmelerin pazarı izleyip rakiplerinin yaptıkları ürünleri geliştirip pazara sunmaları anlamına gelir.

Kuluçka basamağı problem üzerinde şuursuzca çalışmayı içermektedir. 

Ekonomilerin gelişmesi, girişimcilerin teşvik edilmesi ve toplumda insanların kendi işletmelerini kurmayı sağlayacak sosyal, yasal ve ekonomik düzenlemelere bağlı olarak oluşacak girişimcilik kültürü ile ortaya çıkacaktır.

Zaman zaman girişimciler kendi işlerini en baştan kurmak ya da franchising seçeneklerini değerlendirmek yerine daha hızlı sonuca ulaşabilecekleri olasılıkları değerlendirebilirler. Bu noktada yönelebilecekleri seçeneklerin başında mevcut bir işletmenin satın alınması gelmektedir. ABD’de tipik olarak yılda 500.000 işletme alınıp satılmaktadır.

Limited şirketin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;
• Limited şirket bir sermaye şirketidir.
• En az T10.000 sermaye ile kurulur.
• Kişisel emek, ticari itibar sermaye olarak getirilemez.
• En az bir en fazla elli ortakla kurulabilir.
• Gerçek kişiler gibi tüzel kişiler de limited şirketi ortağı olabilir.
• Limited şirketin ticaret unvanı işletme konusu ve limited şirket olduğunu gösteren ibarelerden oluşur.
• Bankacılık faaliyetlerinde bulunamazlar. Diğer yasal ticari işlemleri yapabilirler.
• Ortakların sorumlulukları sermaye taahhütleri ile sınırlıdır.
• Ortaklar kamuya olan borçlarına karşı şirketteki payları oranında sorumludur.
• Hisse senedi çıkaramazlar.
• Tahvil çıkaramazlar.
• Ortakların sermaye payları en az T25 ve katları olmak zorundadır.
• Ortakların sermaye paylarının eşit olma zorunluluğu yoktur. Farklı sermaye paylarına sahip olabilirler.
• Ortaklık paylarının devri kolay değildir. Anonim şirketlere göre güçtür.
• Şirket kurumlar vergisi mükellefidir.
• Şirket yönetimi ortaklara verilebilir. Dışarıdan müdür de atanabilir.
• Şirket ortaklarının şirketi temsil etme hak ve yetkileri vardır.
• Ortak sayısı en fazla 50 ile sınırlandırıldığından halka açılamaz.
• Limited ortaklığın kanunen zorunlu organları, ortaklar genel kurulu ve müdürlerdir.

Kollektif şirketten farklı olarak bazı ortakların sorumlulukları sınırsızdır. Diğer ortakların
sorumlulukları, şirkete katıldıkları sermaye miktarı ile sınırlıdır. Sorumlulukları
sınırsız olan ortaklara “komandite ortak”, sınırlı olanlara da “komanditer
ortak” denir. Komandite ortakların gerçek kişiler olması gereklidir. Komanditer
ortaklar ise gerçek veya tüzel kişi olabilir. Komandit şirketler komandite ortaklar
tarafından yönetilirler.

Kollektif şirketlerin yapısı komandit şirketlere benzemekle birlikte, kollektif şirketlerde yalnız gerçek kişiler ortak olabilir. Asgari sermaye gereksinimi olmayıp
bütün ortakların sorumlulukları sınırsızdır.

Sıhhi müessese gayrisıhhi müesseseler dışında kalan her türlü iş yerini ifade eder. Bakkal, şarküteri, süper market, kuruyemişçi, kurukahveci, ekmek bayii, manav, lokanta, pizzacı, yemek satış yerleri, pastaneler, çay bahçeleri, taksi yazıhaneler gibi çok çeşitli adlar altında faaliyet gösteren sıhhi işyerlerinin de uygulamada bulundukları fiziki mekan itibariyle sınıf ve özelliklerine göre bazı niteliklere sahip olması gerekmektedir.

İkinci sınıf gayrisıhhi müessese: Kentlerden ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden uzakta, kurulca önerilip yetkili makamca uygun görülecek biryerde olması gereken gayrisıhhi müesseselerdir.

İşletmenin veya firmanın herhangi bir nedenle feshedilmesi veya tasfiye edilmesi halinde, fesih veya tasfiye işlemlerinin tescile işletilmesi zorunludur.

Dağılma (infisah); yasada ve/veya ana sözleflmede öngörülen nedenlerden birinin gerçekleşmesi ile bir karar alınmasına ve ihbarda bulunulmasına gerek kalmadan bir şirketin kendiliğinden faaliyet ortamının sona ermesidir.

İcra ve İflas Kanunu’nda (İİK) sayılan doğrudan İflas halleri şunlardır:

 • Borçlunun ikametgahının belli olmaması
 • Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçması
 • Borçlunun, alacaklarının haklarını ihlal eden hileli muamelelerde bulunması veya bunlara teşebbüs etmesi
 • Borçlunun haciz yolu ile yapılan takip sırasında mallarını saklaması
 • Borçlunun ödemelerini tatil etmiş bulunması
 • Borçlunun teklif ettiği konkordatonun tasdik olunmaması
 • İlama dayalı alacak, icra emriyle istenildiği halde ödenmemesi

İş fikri ile Müşteriye bir fayda sağlama, Rekabet avantajı getirmeli, Paydaşlarımıza ve bize bir kazanım getirmeli

İş fikrini işe dönüştüren süreçlere girişimcilik süreçleri denir. Girişimciliği, zamana yayılan çeşitli aktiviteler içeren süreçler bütünü olarak algılamak gerekir.

Bir süreç olan girişimcilik, kendisini oluşturan alt süreçlerden meydana gelmektedir. Bu özelliği ile kendisinin bir süreci olan inovasyonun süreçleriyle de benzerlik gösterir.
Esasen daha önce de belirtildiği gibi girişimciliğin amacı, sorunları çözmek, ihtiyaçları gidermektir. Bunun için sorun ve ihtiyaçlar bunları çözecek ürün, hizmetler ve düzenlemeler için arama yapılır, bu arama fikir düzeyindedir. Başlangıç noktası burasıdır.
Bu tamamlandıktan sonra seçim yapılır, yani bulunan fikirler seçilir,
seçilen fikirler uygulanır
sonra da değerlendirme yapılır,
tekrar arama,
seçme,
uygulama,
değerlendirme şeklinde süreç tekrarlanır.

Girişimcilik Çeşitleri

Yeni girişimcilik; yeni ve eski sorunları, yeni ürün/hizmetler ve yeni iş anlayışları ile çözen girişimciliktir. Yeni girişimcilik inovasyona ve inovasyon sektörlerine odaklı olan, finansmanı da erişim hedefi de küresel olan, bilim ve teknolojiyle evrensel pazarlama becerilerine dayalı bir girişimciliktir.

İnovasyon yeni fikirlerin ve tasarımların uygulamaya geçirilmesidir. Genelde yaratıcılık ile karıştırılsa da yaratıcılık yeni fikirlerin üretilmesini içerir, hayata geçirilmesini içermez.


Ekonomik girişimcilik:

Sosyal girişimcilik: getirisi sosyal faydadır.

İç girişimcilik: (intrapreneurship), kurulmuş ve yaşayan bir işletmenin sınırları içindeki tüm alanlarda yeni üründe/hizmette, yönetimde, pazarlamada, satın almada, üretimde, satışta ve bunların fonksiyonlarında yapılan yeniliklerin ticari hale gelme çaba ve sonuçlarıdır.

Dış girişimcilik:

Geleneksel girişimcilik; girişimciliğin eskisi gibi devam etmesidir. Eski ve yeni sorunlar, mevcut ürün/hizmet ve iş anlayışıyla çözen geleneksel sektörlerin olduğu, iş büyütmek için mevcut sektörler dışında bir seçeneğin olmadığı girişimciliğe geleneksel girişimcilik denir. Bu girişimcilikte büyüme hızlı ve yüksek değildir.

Genç girişimcilik:

1980’lerde stagflasyon ve yüksek işsizlik oranları arz yönlü iktisada ve iktisadi büyümeyi etkileyen temel faktörlere olan ilginin artmasına neden olmuştur. Özellikle bu dönemlerde teşvikler, piyasaların düzenlenmesi ve sosyal katılıklar gibi konulara odaklanılmaya başlanmıştır. Bu gelişmelerle birlikte 1980’ler ve 1990’lar küçük ve orta ölçekli firmaların ekonomideki rollerinin yeniden değerlendirildiği ve girişimciliğe yönelen yeni bir ilginin ortaya çıktığı dönemler olmuştur.

Walsh ve arkadaşları tasarımın 4 C’sinden söz etmektedir:
• Yaratıcılık (Creativity): Daha önceden olmayan bir şeyin yaratılması
• Karmaşıklık (Complexity): Tasarımın, şeklinden yapısına ve malzemesinden rengine kadar birçok eleman ve parametreler hakkında kararı kapsaması
• Uzlaşma (Compromise): Performans ve maliyet, görünüm ve kolay kullanım gibi konular hakkında ödünleşilmesi
• Seçim (Choice):Tasarımda kavramdan rengi ya da şekline kadar birçok konu hakkında kararlar verilmesi

Neoklasik Ekol Temsilcileri Marshall, Say ve Knight’dır.

Cantillon ekonomiye etki eden ve onları biçimlendiren ekonomik unsurları üç gruba toplamaktadır.

İlk kez Cantillon, iş adamının, emeği üretim sürecinde istihdam etme, mali sermaye tedarik etme işlevleri ile bilinmeyen gelecek karşısındaki karar alma pozisyonunu ayrı değerlendirmiştir. Cantillon’a göre tüccar gündelik piyasada çiftçiden belli bir fiyat üzerinden mallar satın alıp belirsiz fiyattan şehirde satabilir. Tüccarı bu girişime motive eden, elde etmeyi umduğu kârıdır.

Anadolu Üniversitesi’nde Sanayi-Üniversite İşbirliği çalışmalarını yürüten Arinkom TTO, iş fikri yaratmak için Ağlar Kurmak çalışmalarını gerçekleştiriyordur.

Yapılabilirlikte genel olarak şu araştırmalar yapılır:

 1. Pazar
 2. Teknolojik
 3. Finansal / Ekonomik
 4. Örgütsel
 5. Yasal

Sınai Mülkiyet Hakları; patentler, faydalı modeller, ticari markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler (menşe ve mahreç işaretleri), entegre devrelerin topografyaları olarak tanımlanmaktadır.

Teknoloji üretiminin en önemli unsuru yeniliktir.

Girişimcilik iklimi, kavram olarak yeni kurulacak ve/veya var olan işletmeleri etkileyebilecek ulusal ekonomik çevreyi tanımlamada kullanılmaktadır. Ekonomik çevre, hükümetin iş yaratım sürecine yönelik teşvik politikası, yaşanan finansal krizler, küresel düzeyde yaşanan gelişmeler, finans kuruluşlarının fon talebini karşılama düzeyi, enşasyon oranı, vergi uygulamaları, iş kurmayı etkileyen yasal alt yapı ve bürokrasinin yapısı gibi faktörleri içermektedir. Belirtilen bu faktörlerin girişimciler açısından doğuracağı sonuçlar, bir ülkedeki girişimcilik ikliminin girişimci yetiştirilmesi açısından önemini ortaya koyar.

Yirminci Yüzyıl Girişimcileri:
Bu dönemde girişimci kişisel çıkarı için bir işletmeyi yöneten ve çalıştıran kişi olarak tanımlanmaya başlamıştır.
İşletmesinde kullandığı girdiler, istihdam ettiği iş gücü ve ihtiyaç duyduğu sermaye için cari fiyatları ödeyen kişidir.
Kendi çabası, yeteneği, organizasyon ve yönetim becerilerini de bu süreçte kullanmaktadır.
Ayrıca kaybetme ve önceden beklenmeyen durumlarla karşılaşma riskini de kabul etmektedir.

Girişimciliğin son dönemde böylesine popüler olmasının başlıca sebepleri;

 • İstihdam sorununun artması
 • Yeni ekonominin gittikçe güçlenmesiyle değişen ekonomik yapı
 • Ekonomi ve işletme alanlarında teorik gelişmeler
 • Girişimciliğin genel kabulüdür.

Anuradha Basu ve Eser Altınay tarafından Londra’da yaşayan göçmen toplulukları üzerinde yapılan bir çalışmada, Hindistan, Doğu Afrika, Asya, Pakistan, Bangladeş, Türk ve Kıbrıslı göçmen girişimcilerde işe başlama motifleri, finans kaynakları, etnik yapıları, aile bağlılık durumları gibi faktörlerin etnik yapı, kültür ve girişimcilik etkileşiminde farklılık gösterdiği ancak bazı durumlarda, örneğin bankalardan borçlanma konusunda kültürün etkisinin beklenenden çok düşük olduğu ortaya konulmuştur.

Franchising belli bir ürüne, hizmete ya da sürece sahip bir işletmenin, bir başka işletmeye belli bir süre için gerekli ödemeleri yapması ve ilgili koşulları sağlaması şartıyla söz konusu ürün, hizmet ya da süreci kullanma iznini verdiği bir anlaşmadır.

Franchisee Açısından Franchising’in Yararları

 • Ürünün/Hizmetin Tanınırlığı
 • Yönetim Uzmanlığı
 • Finansal Destek
 • Operasyonel ve Yapısal Denetim
 • Pazara İlişkin Bilgi Birikimi

Franchisor Açısından Franchising’in Yararları

 • Büyüme Risklerinin Azaltılması
 • Maliyet Üstünlükleri

Franchising alan işletme franchisee olarak adlandırılır.

Patentli bir formül ya da tasarım
Ticari isimler ve ticari markalar
Finansal getirilerin denetimi için finansal yönetim sistemi
Alanında uzman kişilerden alınacak yönetim desteği

Reklam ve satın alma faaliyetlerinde ölçek ekonomilerinden yararlanma

Genel merkez tarafından sunulan faydalar

Test edilmiş bir iş model, franchise anlaşmasına konu olur.

Girişimciliğin, ekonomik kalkınma sürecinde yeni değer yaratması boyutunu ise ilk defa vurgulayan kişi, bir ekonomist olan Joseph A.Schumpeter’dir.

Girişimcinin yapacağı işe göre ilgili meslek odası veya Ticaret Odası nın aşağıdaki evraklarla kaydı yapılır.

 • Vergi dairesine kayıt belgesi
 • 3 fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı örneği
 • Sicile kayıt belgesi
 • Alanında ustalık belgesi

Anonim şirket kuruluş aşamaları;

 1. Ana Sözleşme Hazırlığı
 2. Ana Sözleşmenin Noterce veya Ticaret Sicil Müdürlüğünce tasdik edilmesi
 3. Başvuru / İlgili Kuruluşlardaki Kayıt ve İşlemler Şekli
 4. Tescil ve İlanla İlgili İşlemler
 5. Kuruluşun Tamamlanması

İflas şekilleri aşağıdaki gibidir:

 • a. Doğrudan/genel İflas yolu,
 • Kambiyo senetlerine özgü İflas yolu 
 • Bankaların İflasıdır.

Girişimciliğe ilk ve temel ekonomik teorik katkılar Fransız düşünürler tarafından yapılmıştır.

Üretim araçlarının özel mülkiyete konu olduğu kapitalist sistemde mülk sahipleri belli başlı üç işlevi yerine getirirler:
a) Mali sermayenin devreye sokulması
b) Üretim araçlarının koordinasyonu, işletmenin yönetimi ve işletilmesi,
c) Yatırımlarla ilgili stratejik kararların alınması

Fizibilite için yapılması gereken başlıca analizler: 1. Pazar 2. Teknolojik 3. Finansal / Ekonomik 4. Örgütsel 5. Yasal

Teknolojik araştırma; iş fikrinde bulunan ürünün üretimiyle ilgili donanım ve teknoloji seçimi, lisans, patent olanakları, üretimin, üretim yerinin seçimi, teknolojinin yerleştirilmesi, bakım, servis, onarım olanaklarının araştırılması, ayrıntılı maliyet hesabı ve kritik kaynak, süreçlerle ilgili durum ve işlerin yapılabilirliği konularında gerekli araştırmalar yapılır.

Yaratıcılık sürecini anlamaya ve planlamaya çalışan uzmanlar yaratıcı
davranışın aşağıdaki modeli izlediği konusunda hemfikir olmaktadırlar (Bruce,
Bessant, 2002, 28):
• İlk kavrayış: problemin ilk teşhisi ve tanımlanması
• Hazırlık: zihinsel alt yapı, bilgi araştırması ve yardımcı olabilecek daha önceki deneyimler
• Kuluçka: problem üzerine şuursuzca çalışma
• Aydınlanma: kavramanın görünen ışıltısı (“tamam şimdi oldu!”)
• Doğrulama: test etme ve fikrin uygulanması

Tacirler: TTK 11. maddesine göre; Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir. Bu madde hükmünde tacir işletmesini fiilen işletmeye başlamıştır.

Asliye ticaret mahkemesi konkordato kararını onaylamaz ise borçlunun 7 gün içinde iflası istenir. İflas etmiş olan bir borçlu da konkordato isteyebilir ve bu konkordato’da % 50 şartı ve konkordato komiseri yoktur.

İyileştirme projesinde yer alabilecek konular: • Yönetim ve organizasyona yönelik tedbirler. Şirketin yeniden yapılanması, personel azaltılması, üretim, pazarlama süreçlerinin iyileştirilmesi, maliyetlerin azaltılması, küçülme, stokların eritilmesi, yeni ürün ve hizmetlere girilmesi gibi tedbirler. • Finansal yapıya ilişkin tedbirler. Bu tedbirler arasında sermaye artırma, yeni ortak bulma, mevcut varlıkların bir kısmının paraya çevrilmesi, yeni düşük faizli ve uzun vadeli kredilerin bulunması, mevcut borçlularla vade uzatımı, alacaklıların alacak hakkından vazgeçmeleri, alacakların faktöring yoluyla satışı gibi mekanizmalar ile tahsili gibi tedbirler • Yeni satış sözleşmeleri, yeni pazarlar ve bayi ağları kurulması gibi satış artırıcı tedbirler. • Yeni duruma göre oluşturulan proforma bilanço ve gelir tablolarının oluşturulması, nakit akım tablolarının düzenlenmesidir.

Türkiye ekonomisinde de önemli bir yere sahip olan küçük ve orta boy işletmeler tüm işletmelerin % 99,3’ünü oluşturmaktadır. İstihdamdaki payları % 76,7 olup, yaratılan katma değerdeki payları da % 37,7’dir.

Girişimcinin, işe başlamadan önce kuracağı işletme türleri hakkında bilgi edinmesi ve kuracağı işletme türüne karar vermesi gerekir.

Birleşme sözleşmesi TTK hükümlerine göre; birleşen şirketlerin unvanları, şirketlerin esas sermayeleri, şahıs şirketlerinde ortakların adları, ortakların pay tutarları, taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ve değişim ve ölçü oranları bilgilerini içerebilir.

Girişimcilik terimi ilk defa teoride Fransız Richard Cantillon tarafından 1730’larda kullanılmıştır.

Alman Ekolü: Temsilcileri von Thünen, Schumpeter ve Baumol’dur.
• Neoklasik Ekol: Temsilcileri Marshall, Say ve Knight’d›r.
• Avusturya Ekolü: Temsilcileri Menger, von Mises ve Kirzner

Artan rekabet koşulları bir girişimciyi Ürün çeşitliliğine ve uzmanlaşmaya zorlamaktadır.

Klasik pazarlama karmasının 4P’si tasarım ile yakından ilişkilidir.
• Ürün: Tasarım, kalite, fonksiyon, kullanılabilirlik ve görünümü etkilerken
aynı› zamanda müşteri için ürünü değerli yapan ürün özelliklerine katkıda
bulunmaktadır. Ayrıca, tasarım performans, güvenlik ve stil gibi farklılık yaratan
tüm özellikleri de etkilemektedir. İşletme için görsel ahenk yaratan
çevredeki her şey, web siteleri, kırtasiye malzemeleri, logolar ve paketleme
malzemelerinde uygulanarak kolayca hatırlanmasını sağlayan işletme kimliği ile imaj farklılığı yaratmak için tasarım kullanılmaktadır.
• Fiyat: Ürünler malzeme, enerji ve üretim bakımından ekonomik tasarlanmaktadırlar. Bir ürüne televizyonun aynı› zamanda Dvd oynatması gibi bir özellik katılarak zenginleştirilmesi, o ürünün algılanan değerini etkileyebilir
ve daha yüksek bir fiyata satılabilmesini sağlayabilir.
• Yer: Ürünün paketleme şekli depolanmasını ve sunulmasını da yönlendireceği için tasarımın dağıtım işlerine etkisi büyüktür. Rafın çekiciliği hızlı
tüketilen mallar için kritiktir, bu nedenle renk, sunum ve flekil gibi tasarım
elemanlar› önemli olmaktadır. Örn: Taze gıda ürünleri satan işletmeler
ürünlerinin tazeliğini çağrıştıracak ve ilgi çekecek ürün tasarımlarını tercih
ederler.
• Promosyon: Promosyon faaliyetlerinin çoğunluğu işletmenin mesajını bildiren
kalitenin görselliğine dayanmaktadır. Paketleme, her tür medya reklamları,
satış noktası görünümü ve perakendeci çevresi tasarımcının yeteneğini göstermektedir.

Çin’de şirket kurma aşamaları şöyledir:

 • Başvuru (Çin Yabancı Ortaklıkları için)
 • Fizibilite
 • Ortaklık Sözleşmesi ve Şirket Tüzüğü Onayı
 • Yabancı Sermayeli İşletme Onay Belgesi
 • İşletme Ruhsatı Başvurusu