İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimine BİLİŞİM denir.

Bilişim alanında kişisel verilerin korunması İnsan onuru, Özel yaşamın gizliliği ile bağlantılıdır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi; belge eşleştirme, kişisel bilgilere yetkisiz ulaşım, verilerin gereğinden uzun süre sistemlerde tutulması, DNA profillerinin değerlendirilmesi gibi konularda Özel Yaşamın Gizliliği Hakkına ait ilkeleri kullanır.

Okunması ve akılda tutulması kolay olan ve aranan adres sahipleri ile ilişkilendirilebilen simgesel isimlerle yapılan adreslemede, karşılığı olan internet protokolü numarasını bulan ve kullancıya veren sisteme İnternet alan adı sistemi denir.

Toplu kullanım sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayan kişidir.

Türkiye’de ilk internet bağlantısını 12 Nisan 1993 tarihinde Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli bir proje ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi gerçekleştirmiştir.

Sadece bilişim ortamında işlenebilen, bilgisayar ve internete özgü suçlar dar anlamda bilişim suçlarıdır.

Geniş anlamda bilişim suçları ise bilişim sistemleri kullanılarak veya bilişim sistemlerinden yararlanılarak işlenen klasik suçlardır. Birçok klasik suçun bilişim sistemlerinde veya bilişim sistemlerinden yararlanılarak işlenmesi mümkündür.

Bilişim ile doğrudan ilgili ilk hukuksal düzenleme 1970 yılında Almanya’nın Hessen eyaletinde kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak gerçekleştirilmiştir.

Türk Ceza Kanunu’nun 138.maddesi
Kanunların belirlediği sürenin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde bir yıl- dan iki yıla kadar hapis cezası verilir”.
138 maddeye göre verilerin süresiz olarak tutulmaması gerekliliği söylenir.

Bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değer Veri olarak tanımlanır.

Elektronik Haberleşme Kanunu’nun “kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması” kenar başlıklı 51. maddesi dikkate alındığında, elektronik haberleşme ve ilgili trafik verisine ilişkin temel kural İlke olarak gizlilikdir.

İzinsiz bilişim sistemine girme suçunun, özgü suç olma niteliğinin bulunmaması ile ilgili Herkes suçun faili olabilir.

Tek kişi tarafından işlenebilen bilişim sistemine girme suçunun, birden fazla kimse tarafından bir işbirliği içerisinde işlenmesine İştirak denir.

Kişinin işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamamasına Teşebbüs denir.

Kast bilişim sistemlerine izinsiz girme suçunun manevi unsurudur.

Tipikliği kaldıran unsur banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçları bakımından mağdurun rızasının niteliğidir.

Bilişim sisteminin işlerliğini sağlayan yazılımlar TCK’nın 244. maddesinde sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirmeye ilişkin düzenleme ile korunur.

Kişisel veriler:

  • Kişinin adı-soyadı
  • Kişinin ikametgah adresi
  • Kişinin MOBESSE kaydındaki görüntüsü
  • Kişinin cinsel eğilimi

Yeni Borçlar Kanunu’nun 419 maddesi uyarınca “İşveren, işçiye ait kişisel verileri, ancak işçinin işe yatkınlığıyla ilgili veya hizmet sözleşmesinin ifası için zorunlu olduğu ölçüde kullanabilir”

Türkiye Avrupa Konseyi Kişisel Verilerin Korunması Sözleşmesi’ni 1981 yılında imzalamıştır.

Bilişim sistemi verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tâbi tutma olanağını veren manyetik sistemlere denir.

TCK m.244/3’de düzenlenen “bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi” fiili aşağıdaki suçlardan hangisi bakımından nitelikli hal olarak öngörülmüştür.

İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişilere İçerik sağlayıcı denir.

Cumhurbaşkanlığı veya ilgili Bakanlıkların talebi üzerine Başkan tarafından verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı, Başkan tarafından, 24 saat içinde Sulh Ceza hâkiminin onayına sunulur.
Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında Ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve El koyma Tedbirine karar verecek makam Sulh Ceza Hakimidir.

Bilişim teknolojileri konusunda ülkemiz deki en yetkili kurum Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıdır.

Yer sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçekveya tüzel kişileri, tanımlar.

Türkiye’de çerçeve nitelikte kapsayıcı bir Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlükte değildir. Diğer kanunların içerisinde dağıtılmış kvk ile ilgili hükümler vardır.